О нама

O нама

rad1Радгост је невладино и непрофитно удружење грађана, основано на неодређено време које својим практичним и едукативним радом делује од 2014.године. Залажемо се за социјалну правду и подизање еколошке свести припадника маргинализованих група.                                    

Социјална Екологија

Заштиту природе није могуће постићи појединачним акцијама него стварањем нових друштвених структура које ће узимати у обзир однос људи и природе.

Бборба за заштиту околине неће бити ефикасна док друштва не успеју решити своје економске, социјалне, етничке, културне, родне и друге сукобе.

РАДГОСТ своје деловање усмерава на изградња услова за развој социјалне правде за угрожене и маргинализоване групе уз подизање еколошке свести ових група и стварања услова за развој новог културног модела одговорног друштва у којем постоје једнаке шансе за сваког.

Удружење грађана ,,РАДГОСТ“ („Civil Association RADGOST”) основано је на основу одлуке Оснивачке скупштине удружења 23. Јануара 2014. године, а у циљу остварења зацртаних циљева удружења.

Област остваривања циљева

Удружење грађана РАДГОСТ  је невладино и непрофитно удружење грађана, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области:

Изградња услова за развој социјалне правде  за угрожене и маргинализоване групе уз подизање еколошке свести ових  група и стварања услова за развој новог културног модела одговорног друштва у којем постоје једнаке шансе за сваког.

Циљеви удружења

Циљеви Удружења су стварање могућности за професионално, економско и друштвено оснаживање и укључивање припадника угрожених и маргинализованих група као равноправних чланова друштва, и с тим у вези подизања професионалних компетенција и еколошке свести припадника угрожених и маргинализованих група, нарочито Рома, младих,самохраних родитеља, жена и особа са инвалидитетом.

rad2У остваривању својих циљева Удружење нарочито:     

1.Доприноси друштвеној и економској интеграцији и развоју креативног и цивилног сектора ради побољшање социјалне и економске позиције припрадника угрожених група;

2.Доприноси изградњи културе одговорног друштва, толеранцији и друштвеној инклузији;

3.Организује инклузивне пројекте неформалног образовања ради унапређења професионалих компетенција младих, особа без трајног запослења, жена, особе са инвалидитетом …;

4.Делује на пољу друштвеног активизма, омладинске политике, интеркултурног дијалога;

5.Развија савремену уметничку продукцију, доприноси развоју креативности и иновативности,  (визуелна уметност, рукотворине, музика, мултимедија, уметност у јавном простору, сценска и књижевна уметност) и локалне заједнице;

6.Доприноси одрживом развоју и здравим животним стиловима, промоцији еко дизајна и то кроз следеће активности:

a)Развој концепата и спровођење програма инклузивне неформалне едукације из области уметности, дизајна, занатства, дигиталних и графичких комуникација, рекреације, омладинске политике, пермакултуре, хортикултуре, а кроз форме саветовања, семинара, тренинге, радионица, омладинске размене, грађанске партиципације, интернет комуникације, видео активизам и др.;

b)Унапређење социјалне, економске и професионалне позиције младих кроз програме професионалне орјентације, праксе, волонтеризма и друштвеног и омладинског предузетништва;

c)Подизање професионалних стандарда младих уметника и допринос образовању уметничке публике кроз прикупљање, обраду и објављивање научне и стручне литературе и актуелних информација о културним и уметничким трендовима у земљи и иностранству, као и истраживања експерименталног развоја у хуманистичким наукама, првенствено у уметности кроз самосталну или удружену организацију изложби, перформанса, трибина и стручних скупова, и промоцију нових пројеката и иновација аутора из земље и иностранства.

7.Обављање консалтинг и менаџмент послова и пружање логистичке помоћи правним и физичким лицима при реализацији промоција, презентација и изложби савремене уметности, културе и дизајна;

8.Заступање уметника у јавном промовисању, заштита интереса уметника, историчара уметности, теоретичара  уметности, преводилаца, књижевника  и  припадника других  сродних професија  у  свим питањима везаним за  статус и професију;

image0089.Посредовање у презентовању, радова уметника, кроз саветодавну,  логистичку и организациону помоћ у презентацији;

10.Реализација Интернет пројеката и емисија различитог културног садржаја;

11.Набавка стручних публикација и књига из области рада Удружења из земље и иностранства;

12.Организовање семинара на теме из области сточарства, воћарства, производње органске хране, расада и производа хортикултуре и подстицање развоја пермакултуре;

13.Услуге кетеринга, кантине или кафе клуба, у складу са одлуком и потребама удружења и то након добијања свих дозвола надлежних органа и након регистровања код истих, а ради осигурања одрживости Удружења.

14.Сарадња са групама и појединцима, државним органима, образовним институцијама, музејима, галеријама и локалном самоуправом  у областима од значаја за остваривање циљева удружења

О нама

o nama

Контакт

kontakt

Статут

statut

Глас Врбас

glas vrbas